A A A

 

نام ونام خانوادگی مسئول :

                       احمدرضا محمّدابراهیمی

 

شرح وظایف:

صدور اخطاریه به واحدهای صنفی سطح شهر

ارائه فرم درخواست تسویه عوارض کسبه جهت تشکیل پرونده

استعلام از اتحادیه مریوط

بازدید ملکی و صنفی

استعلام از واحد شهرسازی و ساختمانی

صدور فیش جهت پرداخت عوارض کسب و پیشه

ساماندهی صنف مزاحم در سطح شهر

ارجاع پرونده های تجاری بدهکار از واحد اجرائیات به واحد اصنافی جهت صدور اخطاریه باری مراجعه مالک به شهرداری جهت تعیین تکلیف

مکاتبه با ارگانهای ذیربط

ممیزی واحدهای صنفی و کارگاهی در محدوده شهر

اخطاریه و پلمپ واحدهای فنی که فاقد کاربری و تجاری باشند

تشکیل پرونده برای کلیه واحدهای کسبی موجود در سطح شهر

رسیدگی به کلیه امور مربوط به پروانه کسب وبازرسی ونظارت بر صنوف

صدور عوارض کسب وپیشه بر اساس پاسخ استعلام ساختمانی و شهر سازی.

Save