A A A

نام ونام خانوادگی مسئول :

           علی بیات منفرد

 
شرح وظایف:

بررسی و به كارگیري رویكردها و روشهاي نوین كاري براي انجام كارآمد وظایف و بهبود فعالیتها و عملكردها
ارائه پیشنهادات براي افزایش بهره وري و همكاري در تهیه و پیاده سازي پیشنهادات پذیرفته شده
بازكردن پاكتهاي پستی و ارجاع به قسمتهاي مربوط
به روز نگه داشتن سیستم كار ثبت ، توزیع و تحویل نامه ها به قسمتهاي مربوطه
رسیدگی و نظارت بر ثبت و توزیع كلیه نامه هاي وارده و ارسال مراسلات
رسیدگی و نظارت بر حفظ و نگهداري كلیه اسناد و اوراق و سوابق اداري
رسیدگی و نظارت بر كار ماشین نویسها و تقسیم كار بین آنها و هدایت و راهنمایی آنها
نظارت بر تفكیك نامه هاي وارده و صادره
نظارت بر دسته بندي نامه ها بر حسب عوامل مختلف
نظارت بر كار نامه رسانان در خصوص توزیع نامه هاي اداري به سایر موسسات و واحدها
كنترل، طبقه بندي و نظارت برنامه هاي صادره و وارده
ایجاد هماهنگی براي پشتیبانی و رفع اشكالات كاربران در كار با سیستم اتوماسیون اداري
ارائه پیشنهادات براي افزایش بهره وري سیستم اتوماسیون اداري
همكاري در نیازسنجی آموزشی، اجراي برنامه هاي آموزش هاي مورد نیاز همكاران در حوزه مرتبط و نیز پیگیري و همكاري در تشكیل كلاسها و دوره هاي آموزشی.
استخراج ، مستند سازي ، بروز رسانی و اشتراک گذاري اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به كمیته مستند سازي 
پیشنهاد ، تدوین و بروز رسانی فرایندهاي تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص هاي مرتبط با فرایندها